نکاتی کوچک اما مهم در تمرین سودمند ساز

نکاتی کوچک اما مهم در تمرین سودمند ساز

به حتم بیت معروف" چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج ، گر رساند بر فلک ، باشد همان دیوار کج " از صائب تبریزی را شنیده اید که اهمیت قدم درست و برنامه ریزی شده از همان ابتدا را در یک بیت نشان می دهد .

پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 2:30
مهندس اردوان سیف بهزاد